ਵੀਡੀਓਜ਼

ਬਾਹਰਲੀ ਟੈਂਕ ਪਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲਵ

ਇਕ ਰਾਹ ਰੀਲਿਜ਼ ਵਾਲਵ

ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੀਕਿੰਗ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਂਕ ਪਲੇਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਐਨੀਮਲ ਕੋਟੇਡ